KONTAKT
Telefon: +48 506 - 916 117
Kom.: + 49 173 - 721 46 75
e-mail: info@amw-shop.de
  • Deutch (German)
  • Polski (Polish)

Regulamin sklepu

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

www.amw-shop.de

A&M Wohnideen GbR

Arkadiusz Skowroński & Martin Pichura

Meistermannstr. 14, 42719 Solingen

– zwane dalej Oferentem –

§ 1 Zakres obowiązywania, definicje pojęć

(1)        W odniesieniu do stosunków handlowych między Oferentem a Klientem, związanych ze sklepem internetowym o URL www.amw-shop.de, aktualne są wyłącznie następujące Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Proponowane przez Klienta warunki, odbiegające od powyższych, nie będą uznawane, chyba że Oferent wyraźnie zgodzi się na ich obowiązywanie.

(2)        Klient jest konsumentem, chyba że cel zamówionych dostaw i usług można będzie powiązać w znacznej mierze z jego działalnością gospodarczą lub samodzielnie prowadzoną działalnością zawodową. Przedsiębiorcą jest natomiast każda osoba fizyczna lub prawna, bądź też spółka osobowa o osobowości prawnej, która w momencie zawierania umowy prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

§ 2 Zawarcie umowy

(1)        Klient ma prawo do dokonania wyboru spośród asortymentu Oferenta. Wybór zostaje zapisany w koszyku elektronicznym. Wysyłając zamówienie, Klient składa wiążący wniosek o kupno zapisanych w koszyku artykułów.

(2)        Przed wysłaniem zamówienia, Klient może w dowolnym momencie zmienić dane oraz mieć w nie wgląd, dzięki czemu ma możliwość zidentyfikowania i skorygowania błędów dotyczących danych. Wniosek może być jednak złożony i przekazany tylko pod warunkiem, że Klient zaakceptuje warunki umowy i tym samym zatwierdzi wniosek, aktywując przycisk wyboru akceptacji ogólnych warunków handlowych.

(3)        Dostawca wysyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia, w którym ponownie znajdują się szczegóły dotyczące zamówienia Klienta i które może on wydrukować. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie dokumentem stwierdzającym fakt otrzymania przez Oferenta zamówienia i nie stanowi przyjęcia wniosku. Umowa jest zawierana dopiero w momencie otrzymania oświadczenia Oferenta o zaakceptowaniu transakcji, które wysyłane jest w osobnym mailu lub w momencie dostarczenia towaru.

§ 3 Zachowanie tekstu umowy

(1)        Tekst umowy i dane podawane przy składaniu zamówienia są wprawdzie przechowywane przez Oferenta, nie są jednak dostępne online. Potwierdzenie zamówienia zawiera wszystkie istotne dane wprowadzane przy składaniu zamówienia.

(2)        Klient zachowuje możliwość wydrukowania Ogólnych Warunków Handlowych, jak również wszystkich podanych w czasie składania zamówienia danych, dzięki funkcji drukowania w ramach przeglądarki lub dzięki funkcji pamięci w przeglądarce.

§ 4 Dostawa

(1)        Jeśli w ofercie nie określono inaczej, towar dostarczany jest z magazynu na podany przez Klienta adres dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. O ile w ofercie nie określono innego terminu dostawy, towar jest wysyłany w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W przypadku płatności z góry, termin jest liczony od momentu, kiedy uzgodniona kwota płatności zostanie w całości zaksięgowana na rachunku bankowym Oferenta. O ile w ofercie nie zaznaczono inaczej, czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych.

(2)        Jeżeli w ofercie nie określono inaczej dostawy ograniczone są do Niemiec i obszaru wymienionego w URL http://www.amw-shop.de/seite/shopping.

(3)        Jeśli wybrany przez Klienta towar jest chwilowo niedostępny, Oferent niezwłocznie informuje Klienta o zaistniałej sytuacji w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli towar jest niedostępny przez dłuższy czas, Oferent odstępuje od oświadczenia o zaakceptowaniu transakcji. W tym przypadku, umowa nie dochodzi do skutku.

§ 5 Zastrzeżenie własności

Do momentu uiszczenia zapłaty w pełnej wysokości, towar pozostaje własnością Oferenta. Jeśli Klient ma możliwość dokonywania płatności za pomocą transferów internetowych lub polecenia zapłaty, zamówiony towar pozostaje własnością Oferenta do momentu, w którym zgodnie z warunkami handlowymi wszystkich uczestniczących banków, anulowanie transakcji będzie niemożliwe.

§ 6 Ceny i koszty wysyłki

(1)        Wszystkie ceny zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

(2)        Dodatkowo płatne koszty wysyłki lub pakowania – o ile ponosi je Klient – są wyszczególnione w ofercie osobno. W przypadku dostawy za granicę, w poszczególnych przypadkach mogą zostać doliczone dodatkowe podatki lub opłaty (np. cło). W tej sytuacji, płatność zostanie dokonana nie na rachunek Oferenta, lecz odpowiednich organów celnych bądź podatkowych.

(3)        W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do poniesienia standardowych kosztów przesyłki zwrotnej. Zasada ta nie obowiązuje w stosunku do towarów, które z powodu swoich właściwości nie mogą być wysłane w tradycyjnej przesyłce pocztowej. W tym przypadku, bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi oferent.

§ 7 Opcje zapłaty za towar i zaległości płatnicze

(1)        Płatności dokonywane są z góry. Klient może dokonać wyboru spośród wymienionych w ofercie lub na stronie internetowej opcji zapłaty za towar. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności można dokonywać przelewem lub przez Paypal.

(2)        Za wyjątkiem opcji płatności gotówką przy odbiorze oraz płatności na podstawie faktury, płatności za zakupiony towar należy dokonać w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Jeśli Klientowi umożliwiono płatność na podstawie faktury, płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury. Kluczowe znaczenie ma data zaksięgowania pełnej kwoty płatności na rachunku bankowym oferenta.

(3)        W przypadku zwłoki w płatności, Klient ma obowiązek zapłacić oferentowi odsetki w wysokości 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej. Zobowiązanie Klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza dalszych roszczeń ze strony Oferenta z tytułu szkód wynikłych ze zwłoki w płatnościach.

§ 8 Prawo zatrzymania

Prawo zatrzymania przysługuje Klientowi tylko wtedy, gdy roszczenie o świadczenie wzajemne jest oparte na stosunku wynikającym z tej samej umowy.

§ 9 Obowiązki Klienta

(1)        Klient ma możliwość zamawiania malowideł ściennych opartych na własnych motywach. Umieszczanie przez Klienta na stronie internetowej Oferenta treści naruszających ustawowe prawa osób trzecich (np. znaków towarowych, patentów, praw autorskich lub treści naruszających dobra osobiste, treści o charakterze pornograficznym lub ekstremistycznym) jest surowo wzbronione.

(2)        Klient zobowiązuje się do zwolnienia Oferenta z wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich, powstałych w związku z naruszeniem przez niego prawa lub innym niezgodnym z zasadami umowy użytkowaniem w rozumieniu ustępu 1, a w przypadku spornym, zobowiązuje się do pokrycia odpowiednich kosztów obrony prawnej. Oferent zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które naruszają postanowienia ustępu 1, niezwłocznie po zapoznaniu się z nimi.

(3)        Klient przyznaje Oferentowi niewyłączne, nieograniczone czasem, przestrzenią i treścią prawo do swobodnego użytkowania i korzystania w ramach wszystkich znanych form użytkowania. W szczególności obejmuje ono prawo do dokonywania zmian, tłumaczeń, adaptacji lub innych modyfikacji, przechowywania treści w oryginale lub w edytowanej bądź zmienionej formie na dowolnym nośniku cyfrowym lub do powielania bądź publikowania ich w inny sposób lub też do rozpowszechniania ich w formie materialnej lub za pośrednictwem sieci transmisji danych. Jeśli Klientowi nie przysługują wyżej wymienione prawa, zapewnia on i gwarantuje, iż Oferent uzyskał wymienione tu prawa. Oferent jest uprawniony do korzystania z przysługujących mu praw oraz przenoszenia ich w całości lub części na inne osoby lub przyznawania innym osobom stosownych praw użytkowania i korzystania i/lub bez konieczności uzyskania kolejnych zezwoleń ze strony Klienta. Przyznanie praw dotyczy także okresu po ustaniu stosunku umownego pomiędzy stronami.

§ 10 Rękojmia, gwarancja

(1)        Oferent odpowiada za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W odniesieniu do przedsiębiorców, okres obowiązkowej rękojmi wynosi dla dostarczonych przez Oferenta towarów 12 miesięcy od momentu przekazania bądź dostawy. Zgodnie z § 10, odpowiedzialność Oferenta pozostaje przez to nienaruszona.

(2)        Gwarancja istnieje tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie określone w ofercie. Gwarancja nie powoduje wyłączenia ani ograniczenia zakresu ustawowej rękojmi.

§ 11 Odpowiedzialność w zakresie zadośćuczynienia

(1)        Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia Klienta o zadośćuczynienie z tytułu utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub w związku z umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniem istotnych obowiązków wynikających z umowy, a także za pozostałe szkody, będące następstwem umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia istotnych obowiązków Oferenta wynikających z umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy wymienione wyżej naruszenia zostały popełnione przez przedstawiciela lub pełnomocnika Oferenta. Istotne obowiązki wynikające z umowy to takie obowiązki, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy.

(2)        Jeśli naruszenie istotnych obowiązków wynikających z umowy zostało spowodowane po prostu zaniedbaniem, Oferent odpowiada jedynie za typowe dla umowy, przewidywalne szkody, chyba że mamy do czynienia z roszczeniami Klienta o zadośćuczynienie z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

(3)        Ograniczenia zawarte w ust. 1 i 2 znajdują zastosowanie również w odniesieniu do ustawowych przedstawicieli i pełnomocników Oferenta, o ile roszczenia zostaną wysunięte bezpośrednio w stosunku do nich.

(4)        Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

(5)        W pozostałych kwestiach, odpowiedzialność Oferenta jest wyłączona.

§ 12 Ochrona danych

(1)        W procesie realizacji zamówienia Oferent gromadzi dane Klienta. Jest przy tym zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) i ustawy o telemediach (TMG). Bez zgody Klienta Oferent może pozyskiwać, przetwarzać oraz wykorzystywać dane Klienta tylko w zakresie wymaganym do realizacji zamówienia.

(2)        Oferent nie ma prawa wykorzystywać danych Klienta do celów reklamy, badań rynku lub opinii publicznej bez wyraźnej zgody Klienta.

§ 13 Postanowienia końcowe

(1)        W odniesieniu do umów zawieranych pomiędzy Oferentem a Klientami, zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa handlowego Unii Europejskiej. W odniesieniu do konsumenta, niniejszy wybór prawa obowiązuje tylko z zastrzeżeniem, że nie jest on przez to pozbawiany gwarantowanej ochrony przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa obowiązującego w państwie, które jest miejscem zwyczajowego pobytu Konsumenta. Językiem umowy jest język niemiecki.

(2)        Jeśli Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub dysponuje wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, właściwością miejscową sądu dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy Klientem a Oferentem jest siedziba Oferenta. Prawo Oferenta do odwołania się do sądu innej ustawowej właściwości terytorialnej pozostaje nienaruszone.

(3)        Przepisy AGB pozostają wiążące także w przypadku nieważności prawnej poszczególnych punktów w  pozostałych częściach.

- KONIEC OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH -