KONTAKT
Telefon: +48 506 - 916 117
Kom.: + 49 173 - 721 46 75
e-mail: info@amw-shop.de
  • Deutch (German)
  • Polski (Polish)

Warunki odstąpienia od umowy

POUCZENIE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument w rozumieniu § 13 BGB to każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję w celach, które w znacznej mierze nie są związane z jej działalnością gospodarczą ani samodzielną działalnością zawodową. Konsumentom w rozumieniu § 13 BGB przysługuje następujące prawo odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od momentu objęcia przez Państwo, lub wyznaczoną przez Państwo osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, towaru w posiadanie. Dotyczy to także sytuacji zamówienia przez Państwa większej ilości towarów w ramach powtarzających się dostaw podobnych towarów. Poszczególne towary powinny być ze sobą powiązane.

W przypadku umowy dotyczącej większej ilości towarów, które zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia i które dostarczane są oddzielnie, okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od momentu objęcia przez Państwo, lub wyznaczoną przez Państwo osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, w posiadanie ostatniej partii towaru.

W przypadku umowy o dostawę towaru w formie kilku dostaw częściowych lub w częściach, okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od momentu objęcia przez Państwo, lub wyznaczoną przez Państwo osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, w posiadanie ostatniej dostawy częściowej bądź ostatniej części towaru.

W przypadku istnienia kilku możliwości, wskazanych wyżej, okres odstąpienia rozpoczyna się dopiero w momencie objęcia przez Państwa lub osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem, w posiadanie ostatniego towaru lub dostawy częściowej bądź też ostatniej części.

Jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisma wysłanego za pośrednictwem poczty, faksu lub maila, należy kierować na poniższy adres

A&M Wohnideen GbR

Arkadiusz Skowronski & Martin Pichura

Meistermannstr. 14, 42719 Solingen

Nr telefonu 0212 72589870

Tel. komórkowy: 0177 5832631

E-mail: amwohnideen@web.de

Mogą Państwo w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe z punktu widzenia prawa. W celu dotrzymania terminu odstąpienia, wystarczające jest wysłanie powiadomienia o realizacji prawa do odwołania przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, dokonamy bezzwłocznego zwrotu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, w tym kosztów dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa wysyłki innej niż proponowana przez nas standardowa, najkorzystniejsza dostawa) najpóźniej po 14 dniach od dnia otrzymania przez nas informacji o odstąpieniu od umowy. W odniesieniu do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatniczy, który był zastosowany w pierwotnej transakcji, chyba że zostało wyraźnie uzgodnione inaczej; w żadnym wypadku nie zostanie Państwu naliczona opłata za ten zwrot. Mamy prawo do wstrzymania zwrotu do momentu otrzymania towaru lub udowodnienia, iż został on wysłany, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

Należy zwrócić towar niezwłocznie, każdorazowo nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomili nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostaje zachowany, jeśli zwrócą Państwo towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Ponoszą Państwo koszty zmniejszenia wartości towaru, jeśli zmniejszenie wartości nie nastąpiło w skutek działań niezbędnych do skontrolowania konstrukcji, właściwości czy funkcjonowania towaru.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia

Prawa do odstąpienia nie stosuje się do umów

-  dostawy towarów, które nie są prefabrykowane, a ich produkcja została dostosowana do indywidualnego wyboru lub decyzji Konsumenta lub jednoznacznie dostosowana do indywidualnych potrzeb Konsumenta,

-  dostawy towarów, które łatwo się psują lub których termin ważności szybko upłynął,

-  dostawy napojów alkoholowych, których cena została ustalona w momencie zawierania umowy, które jednak mogą być dostarczone najwcześniej po 30 dniach od daty zawarcia umowy i których aktualna wartość uzależniona jest od wahań rynku, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu oraz

-  dostawy gazet, periodyków oraz czasopism ilustrowanych, za wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo do odwołania wygasa przedwcześnie dla umów

-  dostawy szczelnie opakowanych towarów, które z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeśli ich opakowanie zostało usunięte po nadejściu dostawy,

-  dostawy towarów, jeśli po nadejściu dostawy zostały one z powodu ich właściwości wymieszane z innymi materiałami,

-  dostawy nagrań audio lub wideo bądź oprogramowania komputerowego w szczelnie zamkniętym opakowaniu, jeśli ich opakowanie zostało usunięte po nadejściu dostawy.

- Koniec pouczenia dotyczącego odstąpienia od umowy –

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, należy wypełnić formularz i odesłać go) na poniższy adres:

- A&M Wohnideen GbR, Arkadiusz Skowronski & Martin Pichura, Meistermannstr. 14, 42719 Solingen, E-mail: amwohnideen@web.de

-  Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy kupna następujących towarów (*)

-  Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*)

-  Imię i nazwisko klienta (klientów)

-  Adres klienta (klientów)

-  Podpis klienta (klientów) (tylko w przypadku wiadomości w formie papierowej)

-  Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.